صفحه اصلي | اخبار | تماس با مسئولین | تماس با ما |  ورود به سیستم

اطلاعات پژوهشی واحدهاي منطقه يك سما

1) كليه برنامه هاي پژوهشي در سال جاري

2) كليه اختراعات ثبت شده تا كنون- نام اختراع- سال ثبت اختراع- تصوير گواهي ثبت اختراع- مشخصات مخترع

3) كليه مقالات علمي پژوهشي ارائه شده توسط دانشجويان و هيات علمي مركز