صفحه اصلي | اخبار | تماس با مسئولین | تماس با ما | ورود به سیستم

معرفی اعضای شورای سیاستگذاری
 

اعضاي شوراي سياستگذاري سما در استان فارس

- آقاي دکتر حمزه سارويي: رئيس شوراي سياستگذاري سما در استان فارس

-آقاي دکتر محمد رضا قائدي: دبير شوراي سياستگذاري سما در استان فارس

- آقاي نصراله کياني: نماينده تام الاختيار مدير کل آموزش و پرورش استان فارس در شوراي سياستگذاري سما استان

- خانم مريم حق پناه: نماينده روساي آموزشکده ها در شوراي سياستگذاري سما استان

- آقاي لطف الله زارع: نماينده مديران مدارس در شوراي سياستگذاري سما استان

 - آقاي دکتر حميد محموديان: نماينده رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان در شوراي سياستگذاري سما

- خانم دکتر موضيه موغلي: نماينده معاونين سما در شوراي سياستگذاري سما استان